ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
2017 Μεταμορφώσεις – Alpha TV
 (ο «Διαγωνισμός»)
 
Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό, ο κάθε Συμμετέχων (όπως ορίζεται παρακάτω) συμφωνεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις (οι «Κανόνες»). Οι Συμμετέχοντες που δε συμμορφώνονται με αυτούς τους Κανόνες δε θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να κερδίσουν το Δώρο (όπως ορίζεται παρακάτω).
 
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους Κανόνες προσεκτικά.
1.               Διοργανωτής
 
Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Alpha Television Cyprus Limited (ο «Διοργανωτής»).
 
2.               Δικαίωμα Συμμετοχής
 
2.1.          Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που είναι γυναίκες, διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν υφίσταται οποιαδήποτε επαγγελματική, νομική ή άλλη δέσμευση, η οποία δύναται να συγκρουστεί ή να τους εμποδίσει από το να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό(ο «Συμμετέχων»).
 
2.2.          Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη, μέλη, συνέταιροι, εργαζόμενοι, αντιπρόσωποι και σύμβουλοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι, σύντροφοι, γονείς, τέκνα, αδέλφια, συνεταίροι ή συνεργάτες των προαναφερθέντων προσώπων.
 
2.3.          Ο Διαγωνισμός θα αρχίσει την 5/9/2017και λήγει την 29/06/2018 («Διάρκεια του Διαγωνισμού»). Όλες οι Συμμετοχές (όπως ορίζεται παρακάτω) που θα λαμβάνονται μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα ακυρώνονται αυτομάτως.
 
2.4.          Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο Συμμετοχής σε κάθε κλήρωση όμως σε περίπτωση που κερδίσουν ένα (1) Δώρο τότε δε θα έχουν δικαίωμα Συμμετοχής σε άλλη κλήρωση που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
 
3.               Τρόπος Συμμετοχής
 
3.1.          Οι Συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό στέλνοντας φωτογραφία, όνομα επίθετο και ηλικία με μήνυμα στην επίσημη σελίδα της εκπομπής«Mε αγάπη Χριστιάνα» (η «Εκπομπή») στο Facebook(https://www.facebook.com/Με-αγάπη-Χριστιάνα-Me-agapi-Christiana-1065202193567066/) γράφοντας τη λέξη «μεταμόρφωση»(η «Συμμετοχή»).
 
3.2.          Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος συμμετοχής δεν είναι αποδεκτός.
 
3.3.          Ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτήκατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ένας (1) Συμμετέχονταςθα επιλέγεται μετά από κλήρωση από ή εκ μέρους του Διοργανωτή από όλες τις Συμμετοχές ως νικητής του Δώρου ως αυτό ορίζεται κατωτέρω (ο «Νικητής»).
 
4.               Δώρο
 
4.1.          Ο Νικητής σε συνεννόηση με την υπεύθυνη των μεταμορφώσεων κερδίζει περιποίηση μαλλιών, μακιγιάζ, ρούχα και υποδήματα από τα καταστήματα και υπηρεσίες τις οποίες συνεργάζεται η Εκπομπή και ο Διοργανωτής. 
 
4.2.          Το Δώρο δε συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε δεν αναφέρεται άνωθεν(συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εξόδων μεταφοράς, εξόδων γευμάτων και/ή οποιωνδήποτε άλλων εξόδων που είναι παρεμφερή στο Διαγωνισμό).
 
 
5.               Όροι Δώρων
 
5.1.          Ο Διοργανωτής επιδεικνύει εύλογη επιμέλεια για να διασφαλίσει ότι το Δώρο είναι όπως περιγράφεται στους Κανόνες. Παρόλα αυτά, μπορούν να λάβουν χώρα γεγονότα τα οποία καταστούν την απονομή του Δώρου μη πρακτική ή ακατάλληλη για λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή για λόγους εκτός του ελέγχου του Διοργανωτή. Σε αυτή την περίπτωση, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει το Δώρο και να προσφέρει μια εύλογη εναλλακτική επιλογή. Ο Διοργανωτής και τα μέρη που συνδέονται με το Διοργανωτή δε φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή αλλαγή στο Δώρο.
 
5.2.          Τα Δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται.
 
5.3.          Για την κατακύρωση του Δώρου ο Νικητής πρέπει να επιδείξει δελτίο ταυτότητας.
 
5.4.          Η εξαργύρωση του Δώρου θα πρέπει να γίνεται κατά τη χρονική περίοδο την οποία ορίζει ο Διοργανωτής.
 
5.5.          Ο εκάστοτε Νικητής του Διαγωνισμού θα ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ αυτού και των ειδικών συμβούλων αναφορικά με τη μεταμόρφωση, έτσι ώστε να επιτευχθεί το θεμιτό αποτέλεσμα.
 
5.6.          Οεκάστοτε Νικητής θα εμφανιστεί και θα παρακολουθεί οποιαδήποτε και όλες τις δραστηριότητες που δύναται ευλόγως να απαιτηθούν από το Διοργανωτή σε σχέση με τα Δώρα και την Εκπομπή, κατά την περίοδο μεταξύ της ανακοίνωσης του ως Νικητή μέχρι και ένα μήνα μετά την τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή του στην Εκπομπή, σύμφωνα με τον όρο 7 των παρόντων Κανονισμών (η «Περίοδος»).
 
5.7.          Κατά την Περίοδο, κανένας Νικητής δεν θα συμμετέχει σε οποιαδήποτε ενέργεια αρνητική προς τη φήμη της Εκπομπής και του Διοργανωτή.
 
5.8.          Χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Διοργανωτή κανένας Νικητής δε δύναται να λάβει μέρος σε οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό πρόγραμμα ή να συμμετέχει σε οποιοδήποτε άλλο μέσο παρόμοιο σε ύφος, δομή/διάταξη/μορφή ή περιεχόμενο με την Εκπομπή για περίοδο 6 μηνών από την από τη λήξη της Περιόδου.
 
5.9.          Κατά την Περίοδο o εκάστοτε Νικητής θα πρέπει, εάν του ζητηθεί από το Διοργανωτή, να προβεί σε τέτοιες προωθητικές και διαφημιστικές ενέργειες, ως δύναται ευλόγως να απαιτηθεί από το Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει τους Νικητές για την ημερομηνία και τοποθεσία τέτοιων ενεργειών το συντομότερα πρακτικά δυνατό και οι Νικητέςμε την αποδοχή του Δώρου συγκατατίθενται να είναι διαθέσιμοι.
 
5.10.        Καθ’ όλη την Περίοδο οι Νικητές θα χρησιμοποιούν ευλόγως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προώθηση και υποστήριξη της μεταμόρφωσής και της Εκπομπής, όπως θα τους κοινοποιηθεί από τα υπεύθυνα πρόσωπα του Διοργανωτή.
 
 
6.               Ενημέρωση των Νικητών
 
6.1.          Ο εκάστοτε Νικητής θα ανακοινώνεται στην Εκπομπή μετά από την κάθε κλήρωση.
 
6.2.          Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον εκάστοτε Νικητή το συντομότερο δυνατό μετά την ανακοίνωση του ονόματός του και θα τον ενημερώσει για τον τρόπο εξαργύρωσης του Δώρου τους.
 
 
7.               Εγκυρότητα των Συμμετοχών
 
Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής υποβολή των στοιχείων των Συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στο Διοργανωτή να ακυρώσει τη Συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Συμμετοχές που χρησιμοποιούν προσβλητικό ή ακατάλληλο λεκτικό θα ακυρώνονται αυτομάτως.
 
 
8.               Προβολή μετά το Διαγωνισμό
 
8.1.          Οι Νικητές με την αποδοχή του Δώρου και στο μέγιστο όριο που επιτρέπεται από το νόμο, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στο Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει τα ονόματά τους, τις φωτογραφίες τους, τα βιογραφικά τους στοιχεία και τις δηλώσεις τους σχετικά με το Διαγωνισμό ή/και των προϊόντων/υπηρεσιών που θα χρησιμοποιηθούν ως μέρος του Δώρουή/και την Εκπομπή ή/και το Διοργανωτή, χωρίς περαιτέρω αμοιβή, για διαφημιστικούς ή/και προωθητικούς σκοπούς και οι Νικητές παραχωρούν όλα τα δικαιώματα τους στο Διοργανωτή σχετικά με την επεξεργασία, την τροποποίηση, τη δημοσιοποίηση και την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων των παραπάνω στοιχείων.
 
8.2.          Οι Νικητές συγκατατίθενται με την αποδοχή του Δώρου στη φυσική τους παρουσία στα γυρίσματα της Εκπομπής  τουλάχιστον 2 φορές κατά τη διάρκεια της Περιόδου, εφόσον απαιτηθεί από το Διοργανωτή. Διευκρινίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στην εγγραφή της Εκπομπής αλλά και των σχετιζόμενων με αυτή ενεργειών, οι Νικητές οφείλουν να ακολουθούν κάθε γραπτή ή/και προφορική οδηγία που θα λάβουν από το Διοργανωτή, επιμελώς, με τρόποεπαρκή και στο μέγιστο όριο των δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους.
 
8.3.          Οι Νικητές συγκατατίθενται με την αποδοχή του Δώρουστην κινηματογράφηση ποικίλων πλευρών της ζωής και εργασίας τους και συμφωνούν ότι θα παρέχουν στο Διοργανωτή ή θα εξασφαλίσουν ώστε να του δοθεί, πλήρης και εύλογη πρόσβαση για την κινηματογράφησή τους κατά την οικογενειακή ή επαγγελματική τους ζωή και ότι θα υπάρχει πλήρης συνεργασία για την κινηματογράφηση και την προετοιμασία των γυρισμάτων για τους σκοπούς της θεματικής ενότητας της μεταμόρφωσης η οποία θα προβάλλεται από την Εκπομπή.
 
8.4.          Ο Διοργανωτής θα έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια πάνω στο περιεχόμενο μοντάζ της συνεισφοράς του εκάστοτε Νικητή στηνΕκπομπή.
 
8.5.          Οι Νικητές συγκατατίθενται με την αποδοχή του Δώρου να προωθούν όλα τα ερωτήματα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή άλλα τρίτα πρόσωπα τα οποία αφορούν την Εκπομπή και τη συμμετοχή τους σε αυτή ή/και το Δώρο σε υπεύθυνο πρόσωπο το οποίο θα τους κοινοποιηθεί από το Διοργανωτή και θα αποφεύγουν οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή τη διανομή  φωτογραφιών σε οποιαδήποτε μέσα (συμπεριλαμβανομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως στο Facebook και TWITTER) εκτός όπως άλλως τους κοινοποιηθεί από το Διοργανωτή.
 
 
9.               Προώθηση Διαγωνισμού σε Πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης
 
Καθότιο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης  και επομένως Συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτεί πρόσβαση σε αυτή, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εν λόγω πλατφόρμας. Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δε χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται, οργανώνεται ή συνδέεται με τέτοια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
 
 
10.           Περιορισμός Ευθύνης
 
10.1.        Στο όριο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη για αποζημίωση  των Νικητών ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, ή σωματική ή άλλη βλάβη προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης των Δώρων.Οι Νικητές συγκατατίθενται με την αποδοχή του Δώρουστις προτεινόμενες από τους ειδικούς συμβούλους αλλαγές στην εμφάνισή τους και καμία αξίωση δεν έχουν εναντίον του Διοργανωτή για τις εν λόγω αλλαγές.
 
10.2.        Κατά την αξιοποίηση του Δώρου, ο Διοργανωτής ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε κάνει χρήση του Δώρου ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με το Δώρο. Ο Διοργανωτής ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το εν λόγω Δώρο.
 
 
11.           Πνευματικά Δικαιώματα
 
11.1.        Οι Νικητές συγκατατίθενται με την αποδοχή του Δώρου στημεταβίβαση στο Διοργανωτή, ρητά και ανεπιφύλακτα, του συνόλου των πάσης φύσεως συγγενικών δικαιωμάτων, που συντρέχουν στο πρόσωπο τους λόγω της συμμετοχής του στην Εκπομπή, χωρίς χρονικό περιορισμό τόσο για την Κύπρο όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου και μέσου μετάδοσης, ελεύθερα ή έναντι συνδρομής και χωρίς να διατηρείται οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Διοργανωτή, εκ μέρους τους από την εκμετάλλευση της Εκπομπής. Ρητώς συμφωνείται ότι η ανωτέρω μεταβίβαση περιλαμβάνει όλους τους γνωστούς κατά το χρόνο κατάρτισης της παρούσης συμβάσεως τρόπους εκμετάλλευσης της Εκπομπής, ήτοι κάθε γνωστής ως πρακτικά εφαρμόσιμης χρήσης οπτικοακουστικών έργων.
 
11.2.        Στο μέγιστο όριο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο κάθε Συμμετέχων με το παρών εκχωρεί στο Διοργανωτή και σε όλα τα μέλη του ομίλου εταιρειών του Διοργανωτή και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, τη διαρκή, αμετάκλητη, ατελή, πλήρως μεταβιβάσιμη, παγκόσμια και με πλήρη δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια για χρήση της Συμμετοχής για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιαδήποτε μορφή και χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέσα, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε αναπαραγωγής ή/και μετάδοσης της Συμμετοχής στο διαδίκτυο και/ή στην τηλεόραση, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή.
 
11.3.        Τα δικαιώματα που οι Συμμετέχοντες παραχωρούν στο Διοργανωτή ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς και δεν έχουν προηγουμένως εκχωρηθεί, αδειοδοτηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβαρυνθεί και δεν θα επιβαρυνθούν κατά τη διάρκεια της Περιόδου
 
 
12.           Προσωπικά Δεδομένα
 
Με τη Συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν με τη Συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό μπορούν να συλλεχτούν,  επεξεργαστούν, αποθηκευτούν ή να χρησιμοποιηθούν από το Διοργανωτή για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθώς και να μεταβιβαστούν σε τρίτους συνεργάτες της Εκπομπής ή/και του Διοργανωτή για τους σκοπούς του Δώρου και του Διαγωνισμού.
 
 
13.           Λοιποί όροι
 
13.1.        Οποιαδήποτε διάταξη των Κανόνων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτομάτως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Κανόνων.
 
13.2.        Εάν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων έχει παραβιάσει αυτούς τους Κανόνες, ο Διοργανωτής δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει τον εν λόγω Συμμετέχων από το να συμμετέχει στο Διαγωνισμό.
 
13.3.        Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του. Ο Διοργανωτής μπορεί, επίσης, να διακόψει  ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει  έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή, ούτε δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
 
13.4.        Εάν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε από τους Νικητές έχει παραβιάσει ή/και παραβιάζει αυτούς τους Κανόνες, ο Διοργανωτής δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει τον εν λόγω Νικητή από το να λάβει οποιαδήποτε περαιτέρω προϊόντα ή/και υπηρεσίες ως αυτές προκύπτουν από το Δώρο.
 
13.5.        Οι παρόντες όροι διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κύπρου.
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
2017 SALAMIS TOURS – Alpha TV
 (ο «Διαγωνισμός»)
 
Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό, ο κάθε Συμμετέχων (όπως ορίζεται παρακάτω) συμφωνεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις (οι «Κανόνες»). Οι Συμμετέχοντες που δε συμμορφώνονται με αυτούς τους Κανόνες δε θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να κερδίσουν το Δώρο (όπως ορίζεται παρακάτω).
Παρακαλoύμε όπως διαβάσετε τους Κανόνες προσεκτικά.
1.            Διοργανωτής
Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Alpha Television Cyprus Limited (ο «Διοργανωτής»).
2.            Δικαίωμα Συμμετοχής
2.1          Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (ο «Συμμετέχων»).
2.2          Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη, μέλη, συνέταιροι, εργαζόμενοι, αντιπρόσωποι και σύμβουλοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι, σύντροφοι, γονείς, τέκνα, αδέλφια, συνεταίροι ή συνεργάτες των προαναφερθέντων προσώπων.
2.3          Ο Διαγωνισμός ξεκινάει την 28/08/2017 και λήγει την 11/09/2017 («Διάρκεια του Διαγωνισμού»). Όλες οι Συμμετοχές (όπως ορίζεται παρακάτω) που θα λαμβάνονται μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα ακυρώνονται αυτομάτως.
2.4          Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο Συμμετοχής σε κάθε κλήρωση όμως σε περίπτωση που κερδίσουν ένα (1) από τα Δώρα τότε δε θα έχουν δικαίωμα Συμμετοχής  σε άλλη κλήρωση που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
3.            Τρόπος Συμμετοχής
3.1          Οι Συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό στέλνοντας SMS στον αριθμό 5588 γράφοντας «salamis1» και το ονοματεπώνυμό τους (η «Συμμετοχή»). 
3.2          Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος συμμετοχής δεν είναι αποδεκτός.
3.3          Μετά την λήξη του διαγωνισμού ή σε άλλη ημερομηνία που καθορίσει ο Διοργανωτής, ένας (1) νικητής του Διαγωνισμού (ο «Νικητής» ή οι «Νικητές») θα επιλέγεται μετά από κλήρωση από ή εκ μέρους του Διοργανωτή από όλες τις Συμμετοχές που υποβλήθηκαν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.
4.            Δώρο
4.1          Τετραήμερη κρουαζιέρα Κάλυμνο, Μυτιλήνη, Χίος & Καστελόριζο για τις ημερομηνίες  18/09/2017 - 22/09/2017 αξίας €1,060
Στην προσφορά περιλαμβάνεται. Καμπίνα κατηγορίας G για δυο  άτομα. Η συμφωνία ισχύει μόνο με το κρουαζιερόπλοιο Salamis Filoxenia.
 
 Δεν περιλαμβάνονται φόροι, άλλες υπηρεσίες και εκδρομές. Οι φόροι, άλλες υπηρεσίες και οι εκδρομές θα εξοφλούνται πριν την αναχώρηση. Η συμφωνία ισχύει και διεκπεραιώνεται κατά την περίοδο του έτους 2017 και δεν μεταφέρεται το επόμενο έτος. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αλλάξει το πλοίο ή το  δρομολόγιο του πλοίου με ή χωρίς προειδοποίηση.
 
 
4.2          Το Δώρο δε συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε δεν αναφέρεται άνωθεν.
5.            Όροι Δώρων
5.1          Τα Δώρα υπόκεινται σε περιορισμό ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους. Ο Διοργανωτής επιδεικνύει εύλογη επιμέλεια για να διασφαλίσει ότι τα Δώρα είναι όπως περιγράφονται στους Κανόνες.
5.2          Τα Δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται.
5.3          Για την κατακύρωση του Δώρου ο Νικητής πρέπει να επιδείξει δελτίο ταυτότητας. Η εν λόγω προσκόμιση στοιχείων μπορεί να γίνεται κατά την παραλαβή του Δώρου.
5.4          Η εξαργύρωση του Δώρου θα μπορεί να γίνει κατά τη χρονική περίοδο (11/09/2017-17/09/2017)
6.            Ενημέρωση των Νικητών
6.1          Ο Νικητής θα ανακοινωθεί στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» την (11/09/2017) που είναι και η λήξη του Διαγωνισμού.
6.2          Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον Νικητή το συντομότερο δυνατό μετά την ανακοίνωση του ονόματος και θα τον ενημερώσει για τον τρόπο εξαργύρωσης του Δώρου τους.
7.            Εγκυρότητα των Συμμετοχών
                Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής υποβολή των στοιχείων των Συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στο Διοργανωτή να ακυρώσει τη Συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Συμμετοχές που χρησιμοποιούν προσβλητικό ή ακατάλληλο λεκτικό θα ακυρώνονται αυτομάτως.
8.            Προβολή μετά το Διαγωνισμό
                Οι Νικητές, με την αποδοχή του Δώρου, και στο μέγιστο όριο που επιτρέπεται από το νόμο, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στο Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει τα ονόματά τους, τις φωτογραφίες τους, τα βιογραφικά τους στοιχεία και τις δηλώσεις τους  σχετικά με το Διαγωνισμό ή το Διοργανωτή ή/και των προϊόντων του, χωρίς περαιτέρω αμοιβή, για διαφημιστικούς ή/και προωθητικούς σκοπούς και οι Νικητές παραχωρούν όλα τα δικαιώματα τους στο Διοργανωτή σχετικά με την επεξεργασία, την τροποποίηση, τη δημοσιοποίηση και την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων των παραπάνω στοιχείων
9.            Προώθηση Διαγωνισμού σε Πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης
                Εάν ο Διαγωνισμός διεξαχθεί μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης (συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμό, του Facebook), και επομένως Συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτεί πρόσβαση σε αυτή, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εν λόγω πλατφόρμας. Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δε χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται, οργανώνεται ή συνδέεται με τέτοια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
10.          Περιορισμός Ευθύνης
10.1        Στο όριο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη για αποζημίωση  των Νικητών ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, ή σωματική ή άλλη βλάβη προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης των Δώρων.
10.2        Κατά την αξιοποίηση του Δώρου, ο Διοργανωτής ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε κάνει χρήση του Δώρου ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με το Δώρο. Ο Διοργανωτής ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το εν λόγω Δώρο.
11.          Πνευματικά Δικαιώματα
                Στο μέγιστο όριο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο κάθε Συμμετέχων με το παρών εκχωρεί στο Διοργανωτή και σε όλα τα μέλη του ομίλου εταιρειών του Διοργανωτή και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, τη διαρκή, αμετάκλητη, ατελή, πλήρως μεταβιβάσιμη, παγκόσμια και με πλήρη δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια για χρήση της Συμμετοχής για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιαδήποτε μορφή και χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέσα, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε αναπαραγωγής ή/και μετάδοσης της Συμμετοχής στο διαδίκτυο και/ή στην τηλεόραση, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή.
12.          Προσωπικά Δεδομένα
Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν με τη Συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό μπορούν να συλλεχτούν,  επεξεργαστούν, αποθηκευτούν ή να χρησιμοποιηθούν από το Διοργανωτή για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
13.          Λοιποί όροι
13.1        Οποιαδήποτε διάταξη των Κανόνων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτομάτως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Κανόνων.
13.2        Εάν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων έχει παραβιάσει αυτούς τους Κανόνες, ο Διοργανωτής δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει τον εν λόγω Συμμετέχων από το να συμμετέχει στο Διαγωνισμό.
13.3        Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του. Ο Διοργανωτής μπορεί, επίσης, να διακόψει  ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει  έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή, ούτε δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
13.4        Οι παρόντες όροι διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κύπρου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
2017 SALAMIS TOURS – Alpha TV
 (ο «Διαγωνισμός»)
 
Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό, ο κάθε Συμμετέχων (όπως ορίζεται παρακάτω) συμφωνεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις (οι «Κανόνες»). Οι Συμμετέχοντες που δε συμμορφώνονται με αυτούς τους Κανόνες δε θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να κερδίσουν το Δώρο (όπως ορίζεται παρακάτω).
Παρακαλoύμε όπως διαβάσετε τους Κανόνες προσεκτικά.
1.            Διοργανωτής
Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Alpha Television Cyprus Limited (ο «Διοργανωτής»).
2.            Δικαίωμα Συμμετοχής
2.1          Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (ο «Συμμετέχων»).
2.2          Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη, μέλη, συνέταιροι, εργαζόμενοι, αντιπρόσωποι και σύμβουλοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι, σύντροφοι, γονείς, τέκνα, αδέλφια, συνεταίροι ή συνεργάτες των προαναφερθέντων προσώπων.
2.3          Ο Διαγωνισμός ξεκινάει την 07/09/2017 και λήγει την 22/09/2017 («Διάρκεια του Διαγωνισμού»). Όλες οι Συμμετοχές (όπως ορίζεται παρακάτω) που θα λαμβάνονται μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα ακυρώνονται αυτομάτως.
2.4          Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο Συμμετοχής σε κάθε κλήρωση όμως σε περίπτωση που κερδίσουν ένα (1) από τα Δώρα τότε δε θα έχουν δικαίωμα Συμμετοχής  σε άλλη κλήρωση που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
3.            Τρόπος Συμμετοχής
3.1          Οι Συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό στέλνοντας SMS στον αριθμό 5588 γράφοντας «salamis2» και το ονοματεπώνυμό τους (η «Συμμετοχή»). 
3.2          Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος συμμετοχής δεν είναι αποδεκτός.
3.3          Μετά την λήξη του διαγωνισμού ή σε άλλη ημερομηνία που καθορίσει ο Διοργανωτής, ένας (1) νικητής του Διαγωνισμού (ο «Νικητής» ή οι «Νικητές») θα επιλέγεται μετά από κλήρωση από ή εκ μέρους του Διοργανωτή από όλες τις Συμμετοχές που υποβλήθηκαν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.
4.            Δώρο
4.1 Πενθήμερη κρουαζιέρα Ρόδο, Αίγινα, Πειραιά με διανυκτέρευση & Σύμη για τις ημερομηνίες  06/10/2017-11/10/2017  αξιας €1,170
 
Στην προσφορά περιλαμβάνεται. Καμπίνα κατηγορίας G για δυο  άτομα. Η συμφωνία ισχύει μόνο με το κρουαζιερόπλοιο Salamis Filoxenia.
 
 Δεν περιλαμβάνονται φόροι, άλλες υπηρεσίες και εκδρομές. Οι φόροι, άλλες υπηρεσίες και οι εκδρομές θα εξοφλούνται πριν την αναχώρηση. Η συμφωνία ισχύει και διεκπεραιώνεται κατά την περίοδο του έτους 2017 και δεν μεταφέρεται το επόμενο έτος. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αλλάξει το πλοίο ή το  δρομολόγιο του πλοίου με ή χωρίς προειδοποίηση.
 
 
4.2          Το Δώρο δε συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε δεν αναφέρεται άνωθεν.
5.            Όροι Δώρων
5.1          Τα Δώρα υπόκεινται σε περιορισμό ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους. Ο Διοργανωτής επιδεικνύει εύλογη επιμέλεια για να διασφαλίσει ότι τα Δώρα είναι όπως περιγράφονται στους Κανόνες.
5.2          Τα Δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται.
5.3          Για την κατακύρωση του Δώρου ο Νικητής πρέπει να επιδείξει δελτίο ταυτότητας. Η εν λόγω προσκόμιση στοιχείων μπορεί να γίνεται κατά την παραλαβή του Δώρου.
5.4          Η εξαργύρωση του Δώρου θα μπορεί να γίνει κατά τη χρονική περίοδο (22/09/2017-05/10/2017)
6.            Ενημέρωση των Νικητών
6.1          Ο Νικητής θα ανακοινωθεί στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» την (22/09/2017) που είναι και η λήξη του Διαγωνισμού.
6.2          Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον Νικητή το συντομότερο δυνατό μετά την ανακοίνωση του ονόματος και θα τον ενημερώσει για τον τρόπο εξαργύρωσης του Δώρου τους.
7.            Εγκυρότητα των Συμμετοχών
                Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής υποβολή των στοιχείων των Συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στο Διοργανωτή να ακυρώσει τη Συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Συμμετοχές που χρησιμοποιούν προσβλητικό ή ακατάλληλο λεκτικό θα ακυρώνονται αυτομάτως.
8.            Προβολή μετά το Διαγωνισμό
                Οι Νικητές, με την αποδοχή του Δώρου, και στο μέγιστο όριο που επιτρέπεται από το νόμο, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στο Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει τα ονόματά τους, τις φωτογραφίες τους, τα βιογραφικά τους στοιχεία και τις δηλώσεις τους  σχετικά με το Διαγωνισμό ή το Διοργανωτή ή/και των προϊόντων του, χωρίς περαιτέρω αμοιβή, για διαφημιστικούς ή/και προωθητικούς σκοπούς και οι Νικητές παραχωρούν όλα τα δικαιώματα τους στο Διοργανωτή σχετικά με την επεξεργασία, την τροποποίηση, τη δημοσιοποίηση και την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων των παραπάνω στοιχείων
9.            Προώθηση Διαγωνισμού σε Πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης
                Εάν ο Διαγωνισμός διεξαχθεί μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης (συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμό, του Facebook), και επομένως Συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτεί πρόσβαση σε αυτή, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εν λόγω πλατφόρμας. Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δε χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται, οργανώνεται ή συνδέεται με τέτοια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
10.          Περιορισμός Ευθύνης
10.1        Στο όριο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη για αποζημίωση  των Νικητών ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, ή σωματική ή άλλη βλάβη προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης των Δώρων.
10.2        Κατά την αξιοποίηση του Δώρου, ο Διοργανωτής ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε κάνει χρήση του Δώρου ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με το Δώρο. Ο Διοργανωτής ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το εν λόγω Δώρο.
11.          Πνευματικά Δικαιώματα
                Στο μέγιστο όριο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο κάθε Συμμετέχων με το παρών εκχωρεί στο Διοργανωτή και σε όλα τα μέλη του ομίλου εταιρειών του Διοργανωτή και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, τη διαρκή, αμετάκλητη, ατελή, πλήρως μεταβιβάσιμη, παγκόσμια και με πλήρη δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια για χρήση της Συμμετοχής για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιαδήποτε μορφή και χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέσα, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε αναπαραγωγής ή/και μετάδοσης της Συμμετοχής στο διαδίκτυο και/ή στην τηλεόραση, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή.
12.          Προσωπικά Δεδομένα
Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν με τη Συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό μπορούν να συλλεχτούν,  επεξεργαστούν, αποθηκευτούν ή να χρησιμοποιηθούν από το Διοργανωτή για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
13.          Λοιποί όροι
13.1        Οποιαδήποτε διάταξη των Κανόνων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτομάτως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Κανόνων.
13.2        Εάν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων έχει παραβιάσει αυτούς τους Κανόνες, ο Διοργανωτής δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει τον εν λόγω Συμμετέχων από το να συμμετέχει στο Διαγωνισμό.
13.3        Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του. Ο Διοργανωτής μπορεί, επίσης, να διακόψει  ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει  έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή, ούτε δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
13.4        Οι παρόντες όροι διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κύπρου.