ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
A NEW U BY MEDICONCEPT
(ο «Διαγωνισμός»)
 
Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό, ο κάθε Συμμετέχων (όπως ορίζεται παρακάτω) συμφωνεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις (οι «Κανόνες»). Οι Συμμετέχοντες που δε συμμορφώνονται με αυτούς τους Κανόνες δε θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να κερδίσουν τα Δώρα (όπως ορίζονται  παρακάτω).
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους Κανόνες προσεκτικά.
1.            Διοργανωτής
Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Alpha Television Cyprus Limited (ο «Διοργανωτής») σε συνεργασία με την εταιρεία Medi Concept Ltd.
2.            Δικαίωμα Συμμετοχής
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο (ο «Συμμετέχων» ή οι «Συμμετέχοντες»).
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων προκειμένου να διακριβώσει το δικαίωμα συμμετοχής τους και απόδοσης των Δώρων.
Ο Διαγωνισμός θα αρχίσει την 05/04/2019 και θα λήξει την 03/05/2019 («Διάρκεια του Διαγωνισμού»). Όλες οι Συμμετοχές (όπως ορίζεται παρακάτω) που θα λαμβάνονται μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα ακυρώνονται αυτομάτως.
Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα απεριόριστων Συμμετοχών στο Διαγωνισμό.
3.            Αποκλεισμός Συμμετεχόντων.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη, μέλη, συνέταιροι, εργαζόμενοι, αντιπρόσωποι και σύμβουλοι του Διοργανωτή και της εταιρείας Medi Concept Ltd, καθώς και οι σύζυγοι, σύντροφοι, γονείς, τέκνα, αδέλφια, συνέταιροι ή συνεργάτες των προαναφερθέντων προσώπων.
Επιπρόσθετα, τα πρόσωπα που δεν συμφωνούν και δεν αποδέχονται τους Κανόνες παρακαλούνται να μην προχωρήσουν στη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής στο Διαγωνισμό.
4.            Τρόπος Συμμετοχής
Οι Συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό για να διεκδικήσουν το Δώρο 1 στέλνοντας SMS στον αριθμό [ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ] γράφοντας «[ MEDICONCEPT]» και το ονοματεπώνυμο τους.
Οι Συμμετέχοντες θα λάβουν απάντηση, μέσω SMS από τον Διοργανωτή, για το γεγονός της συμμέτοχής τους. Στο ίδιο SMS θα περιλαμβάνεται και σύνδεσμος παραπομπής στη φόρμα εγγραφής που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας Medi Concept Ltd,κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού για να μπορούν να διεκδικήσουν το Δώρο 2  (μαζί ή/και χωριστά η «Συμμετοχή»).
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος συμμετοχής δεν είναι αποδεκτός.
Μετά την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού, οι πέντε (5) νικητές του Διαγωνισμού (ο «Νικητής» ή οι «Νικητές») θα επιλεχθούν μετά από κλήρωση από ή εκ μέρους του Διοργανωτή από όλες τις Συμμετοχές που υποβλήθηκαν κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Οι Νικητές θα ανακοινωθούν στην τηλεοπτική εκπομπή «Λούης Night Show» την Παρασκευή 10/05/2019.
5.            Δώρα
Οι Συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα (1) ή περισσότερα από τα πιο κάτω δώρα (μαζί, τα «Δώρα»):
Ο κάθε Νικητής θα κερδίσει από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δωρεάν θεραπειών (το οποίο θα καθοριστεί βάσει των προσωπικών αναγκών του Νικητή αλλά δε θα συμπεριλαμβάνει ιατρικές υπηρεσίες) αξίας μέχρι δύο χιλιάδων Ευρώ (€2,000) που θα παρέχει η εταιρεία Medi Concept Ltd (το «Δώρο 1»).
Επιπρόσθετα, ο κάθε Συμμετέχων θα κερδίζει αυτόματα, με την επιτυχή Συμμετοχή του στην κλήρωση και αφού έχει συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας Medi Concept Ltd, μια δωρεάν θεραπεία για το πρόσωπο ή το σώμα (εξαιρουμένων των θεραπειών που προϋποθέτουν χρήση ιατρικών μηχανημάτων ή/και ιατρικών υπηρεσιών) αξίας μέχρι πενήντα Ευρώ (€50), η οποία θα προσφέρεται επίσης από την Medi Concept Ltd (το «Δώρο 2»).
Τα Δώρα δε συμπεριλαμβάνουν οτιδήποτε δεν αναφέρεται άνωθεν (δεν συμπεριλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό, έξοδα μεταφοράς, έξοδα γευμάτων και/ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα που είναι παρεμφερή στο Διαγωνισμό).
6.            Όροι Δώρων
6.1          Τα Δώρα υπόκεινται σε περιορισμό ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους. Ο Διοργανωτής επιδεικνύει εύλογη επιμέλεια για να διασφαλίσει ότι τα Δώρα είναι όπως περιγράφονται στους Κανόνες. Παρ ’όλα αυτά, μπορούν να λάβουν χώρα γεγονότα τα οποία καταστούν την απονομή των Δώρων μη πρακτική ή ακατάλληλη για λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή για λόγους εκτός του ελέγχου του Διοργανωτή. Σε αυτή την περίπτωση, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει τα Δώρα και να προσφέρει μια εύλογη εναλλακτική επιλογή. Ο Διοργανωτής και τα μέρη που συνδέονται με το Διοργανωτή δε φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή αλλαγή στα Δώρα.
6.2          Τα Δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται.
6.3          Για την κατακύρωση των Δώρων οι Νικητές πρέπει να επιδείξουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο στο Διοργανωτή.
 6.4         Τα Δώρα θα μπορούν να εξαργυρωθούν από τους Συμμετέχοντες και τους Νικητές μέχρι την 31/07/2019.
6.5          Οι Νικητές ενδέχεται, για σκοπούς εξαργύρωσης  των Δώρων, να συμπληρώσουν ιατρικό ιστορικό και να το παραδώσουν στην ιατρική ομάδα της Medi Concept Ltd.
6.6          Όσοι Συμμετέχοντες πάσχουν από συστηματικά και αυτοάνοσα νοσήματα όπως ρευματοειδή αρθρίτιδα, σκλήρυνση κατά πλάκας, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, μυασθένεια Gravis,  αγγειακές παθήσεις, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια, ενεργή ηπατίτιδα, παθήσεις ανοσοποιητικού, νόσο του Reynaud, κρυοσφαιριναιμία, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, κήλη, χρόνιες δερματολογικές παθήσεις σε έξαρση ή εμφυτευμένες συσκευές όπως βηματοδότες δε θα μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.
6.7          Οι Νικητές του Διαγωνισμού δεσμεύονται όπως ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ τους και της εταιρείας Medi Concept Ltd καθώς και τις οδηγίες των συμβούλων, έτσι ώστε να πετύχει το θεμιτό αποτέλεσμα.
6.8          Οι Νικητές του Διαγωνισμού δε δικαιούνται να επισκεφτούν οποιοδήποτε άλλο χώρο που παρέχει ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες με αυτές της εταιρείας Medi Concept Ltd μέχρι την 31/07/2019.
7.            Εγκυρότητα των Συμμετοχών
                Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής υποβολή των στοιχείων των Συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στο Διοργανωτή να ακυρώσει τη Συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Συμμετοχές που χρησιμοποιούν προσβλητικό ή ακατάλληλο λεκτικό θα ακυρώνονται αυτομάτως.
8.            Προβολή μετά το Διαγωνισμό
8.1          Οι Συμμετέχοντες, με την αποδοχή του Δώρου, αναγνωρίζουν ότι ο Διοργανωτής ενδέχεται να δημοσιοποιήσει τα ονόματά τους, τις φωτογραφίες τους, τα βιογραφικά τους στοιχεία και τις δηλώσεις τους  σχετικά με το Διαγωνισμό ή το Διοργανωτή ή/και των προϊόντων του, χωρίς περαιτέρω αμοιβή, για διαφημιστικούς ή/και προωθητικούς σκοπούς και οι Νικητές παραχωρούν όλα τα δικαιώματα τους στο Διοργανωτή σχετικά με την επεξεργασία, την τροποποίηση, τη δημοσιοποίηση και την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων των παραπάνω στοιχείων .
9.            Προώθηση Διαγωνισμού σε Πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης
                Εάν ο Διαγωνισμός διεξαχθεί μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης (συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμό, του Facebook), και επομένως Συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτεί πρόσβαση σε αυτή, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εν λόγω πλατφόρμας. Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δε χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται, οργανώνεται ή συνδέεται με τέτοια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
10.          Περιορισμός Ευθύνης
10.1        Στο όριο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη για αποζημίωση των Νικητών ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή σωματική ή άλλη βλάβη προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης των Δώρων.
10.2        Κατά την αξιοποίηση του Δώρου, ο Διοργανωτής ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε κάνει χρήση του Δώρου ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με το Δώρο. Ο Διοργανωτής ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το εν λόγω Δώρο.
11.          Πνευματικά Δικαιώματα
                Στο μέγιστο όριο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο κάθε Συμμετέχων με το παρών εκχωρεί στο Διοργανωτή και σε όλα τα μέλη του ομίλου εταιρειών του Διοργανωτή και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, τη διαρκή, αμετάκλητη, ατελή, πλήρως μεταβιβάσιμη, παγκόσμια και με πλήρη δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια για χρήση της Συμμετοχής για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιαδήποτε μορφή και χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέσα, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε αναπαραγωγής ή/και μετάδοσης της Συμμετοχής στο διαδίκτυο και/ή στην τηλεόραση, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή.
12.          Προσωπικά Δεδομένα 
12.1       Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν μπορούν να συλλεχτούν, ή/και να τύχουν επεξεργασίας, ή/και αποθηκευτούν ή/και  χρησιμοποιηθούν από το Διοργανωτή και την Εταιρεία, καθώς και να μεταβιβαστούν στην εταιρεία Medi Concept Ltd για σκοπούς εξαργύρωσης των Δώρων και διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
12.2       Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες αρνηθούν να παρέχουν στο Διοργανωτή τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, ο Διοργανωτής δύναται να αρνηθεί τη δήλωση συμμετοχής των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.
12.3      Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στο Διοργανωτή για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων.
12.4       Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
13.          Λοιποί όροι
13.1        Οποιαδήποτε διάταξη των Κανόνων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτομάτως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Κανόνων.
13.2        Εάν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων έχει παραβιάσει αυτούς τους Κανόνες, ο Διοργανωτής δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει τον εν λόγω Συμμετέχων από το Διαγωνισμό.
13.3        Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του. Ο Διοργανωτής μπορεί, επίσης, να διακόψει  ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει  έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή, ούτε δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
13.4        Οι παρόντες όροι διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κύπρου.